^Na górę strony
  
  
  

Aktywizujące metody pracy stosowane w naszym przedszkolu i ich wpływ na rozwój dziecka

 

Powiedz mi a zapomnę

Pokaż mi a zapamiętam,

Pozwól mi działać a zrozumiem”

Konfucjusz

 

Aktywność we wszystkich jej przejawach jest naturalnym elementem rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Małe dziecko jest ciekawe świata, zadaje wiele pytań a także wyszukuje problemy i poszukuje rozwiązania ich. Stosowanie metod aktywizujących jest najskuteczniejszym sposobem kształtowania umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów a ponadto ułatwiają uczenie się i jednocześnie trwałe zapamiętywanie.

Metody aktywizujące to grupa metod nauczania, które charakteryzuje to, że w procesie kształcenia aktywność dzieci przewyższa aktywność nauczyciela. Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębianiu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. dzieci muszą myśleć podczas wykonywania podjętych działań. Angażują się emocjonalnie, są aktywne w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno – motywacyjnej. Wykorzystując metody aktywizujące, uczymy dzieci właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia, tolerancji.

Praca metodami aktywizującymi determinuje odmienny charakter procesu dydaktycznego i to zarówno w dziedzinie organizacji oraz przebiegu zajęć, jak i w pojmowaniu roli nauczyciela i dziecka. Ogólnie przebieg pracy metodami aktywizującymi można ująć w czterech etapach:

 • organizacja pracy przez nauczyciela
 • praca w małych grupach nad rozwiązaniem problemu;
 • prezentacja wytworów na forum
 • podsumowanie pracy przez prowadzącego, ewaluacja.

Organizacja pracy polega na przygotowaniu przez nauczyciela materiałów pomocniczych oraz zaaranżowaniu i zapewnieniu dzieciom wystarczających przestrzeni do działania.

W trakcie przeprowadzania zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących należy pamiętać o tym, że:

 • nie wykluczamy nikogo z zabawy dlatego, że czegoś nie wie lub nie potrafi;
 • nie dzielimy dzieci na lepszych i gorszych;
 • jeśli ktoś nie ma ochoty się bawić, nie zmuszamy go;
 • nauczyciel także uczestniczy w zabawie;
 • każdy ma prawo do popełniania błędów.

Rodzaje aktywności:

 • emocjonalna – jako motywacja i przeżywanie;
 • intelektualna – jako myślenie;
 • sensomotoryczna – jako przestrzeganie i działanie;
 • werbalna – jako wypowiadanie swoich myśli.

W metodach aktywnych dziecko staje się czynnym poszukiwaczem rozwiązania problemu, podejmującym wysiłek wykorzystania dotychczasowego bagażu wiedzy i korzystającym z doświadczeń innych.

Nauczyciel pracujący metodami aktywizującymi w dość krótkim czasie odchodzi od swojej dotychczasowej roli nauczyciela – eksperta w kierunku nauczyciela doradcy, animatora, obserwatora, słuchacza, uczestnika procesu dydaktycznego i partnera.

Przykłady metod aktywizujących stosowanych przez nauczycielki w Przedszkolu Nr 5:

Drama – jest to metoda pedagogiczna, która sprzyja wydobywaniu i rozwijaniu najbardziej pożądanych cech osobowości człowieka. Wykorzystuje ona naturalną skłonność do naśladownictwa, sprzyja rozwojowi aktywności intelektualnej, emocjonalnej i ruchowej. Drama wzmacnia więź koleżeńską i grupową oraz poczucie współpracy i współodpowiedzialności. Metoda ta odrywa dziecko od codziennej rzeczywistości, rozładowuje kompleksy i napięcia psychiczne, pomaga w nawiązywaniu emocjonalnych kontaktów z rówieśnikami, rozbudza wiarę we własne siły. W dramie dziecko musi wczuć się w postać, nie gra kogoś lecz jest sobą w nowych sytuacjach. Uczestnicy dramy działają bez scenariusza.

Burza mózgów – metoda kształtująca pomysłowość i wyobraźnię. Pomysły mogą być codzienne, fantastyczne, innowacyjne. Celem tej metody jest zgromadzenie w krótkim czasie dużej liczby pomysłów potrzebnych do rozwiązania jakiegoś problemu. Nauczyciel podaje problem a dzieci zgłaszają pomysłu rozwiązań. Po wyczerpaniu pomysłów następuje dyskusja i wybór najlepszego rozwiązania.

Metoda projektów – metoda polega na wykonaniu projektu czyli zadania. Jest ono realizowane przez dzieci samodzielnie, ale jest przygotowane i koordynowane przez nauczyciela. To on określa ramy merytoryczne ramy projektu, dzieci same wybierają temat projektu. Projekty mają odpowiadać zainteresowaniom dzieci i wiązać działalność praktyczną z umysłową, rozwijać samodzielność, uczyć zbierania danych, korzystania ze źródeł, prezentowania wyników. Projekty wykonujemy najczęściej grupowo w dłuższym czasie.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – wspiera oraz stymuluje rozwój dziecka. Służy nie tylko zabawie, ale również terapii. Jest bliska dziecięcej naturze, ponieważ nawiązuje do wczesnodziecięcych doświadczeń, wykorzystuje dotyk i ruch bazując na wzajemnych relacjach fizycznych ćwiczących partnerów. Atutem tej metody jest rozbudzanie u dziecka inwencji twórczej oraz rozwój swobody i spontaniczności w wyrażaniu siebie za pomocą gestu i ruchu, a przebywanie blisko drugiej osoby wytwarza w dziecku poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego.

Pedagogika zabawy – to symboliczna nazwa poszukiwań metodycznych, ułatwiających proces nauczania. Jej celem jest dostarczenie kierownikowi grupy rozmaitych pomysłów, umożliwiających mu świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy. Pedagogika zabawy wybiera z repertuaru zabaw tradycyjnych czy terapeutycznych tylko te, które spełniają określone zasady, czyli zapewniają dobrowolność uczestnictwa, uwzględniają wszystkie poziomy komunikowania, uznają pozytywne przeżycia jako wartości i unikają rywalizacji, posługują się różnorodnymi środkami wyrazu. Pedagogika zabawy wykorzystuje urozmaicony zestaw propozycji, które mogą ożywić tradycyjne nauczanie.

Gimnastyka twórcza R. Labana – oparta jest na dużej swobodzie ruchu . Dziecko wykorzystuje własną inwencje twórczą w czasie wykonywania zadań ruchowych. W metodzie tej dziecko odkrywa, naśladuje, inscenizuje. Gimnastyka twórcza wykorzystuje naturalny ruch, ćwiczenia muzyczno – ruchowe, taniec, opowieść ruchową, sceny dramatyczne.

Metoda C.Orff”a – nawiązuje do tradycyjnych zanikających we współczesności form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji itp. Te właśnie formy ruchowo – muzyczno – słowne znalazły się u podstaw metody, której głównym celem i zadaniem jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej. Szeroko rozbudowany i wciąż otwarty repertuar ćwiczeń i zabaw daje okazję do rozwijania swoich zadatków zarówno dzieciom uzdolnionym, jak również zaniedbanym, które dzięki tej metodzie mają okazję wyrównać swe braki.

Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz – ma charakter profilaktyczno – terapeutyczny i diagnostyczny. Jest wskazana dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, a niezbędna dla dzieci z opóźnieniem w/w funkcji w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym. Pozwala na rozwijanie funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych, kształtuje lateralizację i orientację w prawej i lewej stronie ciała, zwiększa harmonię rozwoju psychoruchowego.

Istotą nauczania aktywizującego jest zintegrowanie oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych w celu pełnego rozwoju dziecka jako osoby. W podejściu aktywizującym w centrum uwagi znajduje się nie nauczyciel a wychowanek i jego własny proces uczenia się. Celem kształcenia jest tu możliwie pełny rozwój osobowy wychowanka, jego umiejętności oraz sprawności – zarówno w sferze intelektualnej, jak i emocjonalnej, społecznej i moralnej. Nie tyle chodzi o przekazanie określonej sumy wiedzy w poszczególnych dziedzin, co wykształcenie umiejętności samodzielnego jej zdobywania, poszukiwania potrzebnych informacji.

Metody aktywizujące starają się kształcić w dziecku umiejętność samodzielnego myślenia, stawiania pytań i szukania jej odpowiedzi. Zadaniem nie jest więc podawanie gotowych formuł czy rozwiązań ale uczenie samodzielnego rozwiązywania problemów. Podejście takie wpływa między innymi z przekonania, iż obecnie świat zmienia się na tyle szybko, że trudno nawet przewidywać problemy, przed jakimi stanie dzisiejsze młode pokolenie w przyszłości. Dlatego zamiast dawać gotowe recepty, lepiej nauczyć samodzielnego radzenia sobie z nowymi problemami i korzystania z wiedzy jako pomocy w myśleniu, a nie składnicy gotowych odpowiedzi.

 

Opracowały:

Justyna Frejnik

Karolina Barcikowska

Dorota Stokłos

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

 

Wstęp deklaracji

Przedszkole nr 5 w Działdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.przedszkole5dzwo.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole nr 5 w Działdowie
ul. Karłowicza 3, 13-200 Działdowo
tel: 23 697 46 74
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2021.02.16 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
Powody wyłączenia: 
 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
Ułatwienia na stronie internetowej: 

Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • podświetlane linki
 • skróty klawiszowe:
 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2021-02-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklarację sporządzono przez Dyrektora Przedszkola Sylwię Agatę Lipka-Pławską

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sylwia Agata Lipka-Pławska 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon: 23 69746 74

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.             W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
 • Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się przy osiedlowej uliczce, prowadzą do niego schody wraz z podjazdem dla wózków. Od strony dostaw kuchennych znajduje się wyjście, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor oraz wicedyrektor przedszkola.
 • Budynek jest jednopoziomowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarze ze standardowymi przejściami, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Do pobrania:

Deklaracja dostępności

Zapewnienie dostępności

Wniosek - dostępność cyfrowa

 

 

 Programy realizowane w roku szkolnym 2016/2017

 •  Program wychowania przedszkolnego "Trampolina"- dr Kamila Witerska,  Małgorzata Janiak
 • "Dziecięca matematyka" - E. Gruszczyk - Kolczyńska, E. Zielińska
 • "Program Profilaktyczny Przedszkola"
 • "Akademia Aquafresh - ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków"
 • "Program Wychowawczy Przedszkola"

Copyright © 2024. www.przedszkole5dzwo.pl Rights Reserved.