^Na górę strony
  
  
  

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 w Działdowie


Spis treści:

 1. Podstawa prawna …………………………………………………………………………………str.3

 2. Cele koncepcji pracy przedszkola…………………………………………………………..str.3

 3. Wizja placówki………………………………………………………………………………………str.4

 4. Misja placówki……………………………………………………………………………………….str.4

 1. Mocne strony przedszkola ……………………………………………………………….str.5

 2. Słabe strony przedszkola………………………………………………………………….str.5

 1. Kierunki rozwoju przedszkola………………………………………………………………..str.6

 2. Kierunek realizacji koncepcji…………………………………………………………………..str.7

 3. Cele strategiczne koncepcji pracy przedszkola………………………………………str.12

 4. Model absolwenta…………………………………………………………………………………str. 14


I.PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz. U z dnia 14.05.2013 poz. 560),

 2. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17),

 3. Statutu Przedszkola Miejskiego nr 5 w Działdowie

II. CELE KONCEPCJI PRZEDSZKOLA

1.Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój.

2.Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania.

3.Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym:

- Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka,

- Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.

4.Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

5.Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

6.Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.


II. WIZJA PLACÓWKI

 1. Jesteśmy kreatywni, otwarci i ciekawi świata.

 2. Przedszkole jest przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata, gwarancją sukcesu na starcie w dorosłość.


III. MISJA PLACÓWKI

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność , pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.

Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują.

Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

Wyznajemy motto: „Jestem Działdowianinem, Polakiem, Europejczykiem; jestem częścią świata” z pokreśleniem tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych.

Dziecko w naszym przedszkolu:

czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,

jest akceptowane takie, jakie jest,

ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,

uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,

uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,

poznaje swoje prawa i obowiązki,

osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.


A. MOCNE STRONY PZEDSZKOLA:


Wykwalifikowana kadra przedszkola, wszyscy nauczyciele mają studia wyższe; większość nauczycieli posiada stopień n-la dyplomowanego;

Atrakcyjna oferta edukacyjna;

Autorskie programy pracy;

Zajęcia dodatkowe dostosowane do umiejętności dzieci;

Wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej;

Ciekawe, nowoczesne metody pracy;

Udział dzieci w konkursach, przeglądach i akcjach na skalę ogólnopolską;

Dobry klimat i atmosfera w Przedszkolu;

Dobre wyposażenie w pomoce i zabawki;

Odpowiednie przygotowanie dziecka do szkoły;

Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym;

Wysoki poziom zadowolenia rodziców-powodzenie placówki w środowisku;

Skuteczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: określone procedury bezpieczeństwa dzieci;

Smaczne i zdrowe żywienie dzieci, przestrzeganie procedur przygotowywania posiłków; stosowania zasad wynikających z systemu HACCP;

Dokonywane są przewidziane prawem przeglądy budynku, placu zabaw, urządzeń gazowych, elektrycznych i p.poż.


B.SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA

Brak pomieszczenia wykorzystywanego do konsultacji z rodzicami; do przygotowywania się do zajęć przez nauczycieli;

Brak pomieszczeń na zajęcia dodatkowe;

Niewystarczająca ilość sprzętu komputerowego do pracy personelu.V. KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLATworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami,Modelowanie, projektowanie, pobudzanie zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność,Wzmacnianie Pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć oraz rozszerzanie ofertyedukacyjnej.


VI. KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI


PRACA Z DZIEĆMI

ZADANIA

FORMA REALIZACJITERMINOSOBA ODP.UWAGIAdaptacja dziecka w przedszkoluRozpowszechnienie informacji prezentującej działalność przedszkolaRealizacja „Programu adaptacyjnego”Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci i rodziców.

Od marca każdego roku

Od czerwca każdego rokuCały rokDyrektor, wyznaczone

n – lkin – lle dzieci młodszych


Diagnoza przedszkolnaDiagnozowanie umiejętności, potrzeb poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcejDiagnozowanie umiejętności dzieci na podstawie analizy wywiadu z rodzicami

Diagnoza wstępna,

śródroczna,

końcowa

wrzesień

Wszystkie nauczycielki


Wspomaganie i edukacja dzieci

  


Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieciUmożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowejRealizacja programów autorskich zatwierdzanych na dany rok przedszkolnyStwarzanie warunków do autoprezentacji swoich zainteresowań, hobby na forum grupy, przedszkolaUczestniczenie w konkursach przedszkolnych i ogólnopolskichWg potrzeb

 

 

Cały rok 

Cały rok
Cały rokWszystkie nauczycielki

Nauczyciele – autorzyWszystkie nauczycielkiUczenie dzieci wyrażania uczuć i emocjiWykorzystanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjamiWykorzystanie bajek w rozpoznawaniu, nazywaniu emocjiRozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w prezentacjach artystycznych, scenicznych przed zaproszonymi gośćmi

Cały rokWszystkie nauczycielki
Rozwijanie pożądanych cech charakteru

Opracowanie wspólnie z dziećmi „Kodeksu grupowego”Przybliżenie dzieciom „Praw dziecka”Opowiadanie bajek w kontekście kształconych cech charakteruWykorzystywanie zabaw kształtujących charakterWprowadzenie i modyfikowanie, systemów motywacyjnych” zgodnie z możliwościami

i potrzebami dzieci

wrzesieńCały rok

Wszystkie nauczycielki


  

Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życiaRealizowanie programu profilaktyki przedszkolaRealizowanie ogólnopolskiego programu

Bezpieczne przedszkole-bezpieczne dziecko” Cały rokWszystkie nauczycielki

 Nauczyciele - autorzy

PRACA Z RODZICAMI

ZADANIA

FORMA REALIZACJI

TERMINOSOBA ODP.UWAGIPoszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodzicamiUstalenie konsultacji pedagogicznych nauczyciela

z rodzicami

Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarteZapraszanie na uroczystości przedszkolne

Organizowanie spotkań rodziców z psychologiem i pedagogiem

Prezentowanie na tablicach, stronie internetowej dla rodziców ciekawych publikacji, gotowych rozwiązań i podpowiedzi do różnych sytuacji pedagogicznych i wychowawczych

Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkolaWrzesień każdego roku2 razy w roku


Wg kalendarza imprez

2 – 3 razy w roku szkolnym

Na bieżąco


Cały rokWszystkie

 n – ki


Wszystkie

 n – lki

Odp. N – lka

Psycholog, pedagogOdp. N – lki
Dyrektor

Przewodniczący Rady Rodziców

Włączanie rodziców

w działania przedszkolaAngażowanie rodziców w życie przedszkola i grupy (uroczystości, konkursy)
Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola np.:

 • Pomoc w naprawie sprzętu przedszkolnego

 • Gromadzenie materiałów do kącików tematycznych

 • Pomoc w przygotowaniu rekwizytów do uroczystości

 • Pomoc w wykonaniu strojów

 • SponsoringWspółorganizowanie przedsięwzięć:

Cała Polska czyta dzieciom”

Góra grosza”


Cały rok

 

Wg planuWszystkie n – lki,

dyrektor

odp. N - lki
PRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

ZADANIA

FORMA REALIZACJI

TERMINOSOBA ODP.UWAGI


Przybliżenie założeń pracy placówki w środowisku lokalnym


Zapraszanie innych placówek oświatowych na uroczystości przedszkolne, teatrzykiZapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkolaPrezentowanie działalności przedszkola w lokalnej gazecieUdział dyrektora w sesjach Rady Gminy i przedstawianie nurtujących problemów przedszkola

Wg planu imprez i uroczystości
Cały rok

2 – 4 razy w roku


Dyrektor, wszystkie n - lki
Udział

w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego

Udział dzieci w organizowanej akcji „Szlachetna paczka” „Góra grosza”Udział dzieci w zbiórce rzeczy, żywności dla zwierząt z fundacji „Emir”Udział w  dzieci w występach na rzecz „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”
Zbiórka nakrętek finansujących wczasy rehabilitacyjne, sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych
Akcja „Sprzątanie Świata” – promowanie zagadnienia ekologiiGrudzień

 Grudzień


Styczeń

luty
 Styczeń


Cały rok


Dyrektor, wszystkie n – lki

Personel przedszkola
n – lki, społeczność przedszkolna


Współpraca

 z Miejskim Domem Kultury

 Uczestniczenie w imprezach organizowanych przez MDKUdział dzieci w organizowanych gminnych konkursach plastycznych, recytatorskichWg zaproszeń


Cały rok

Dyrektor wszystkie

n – lkiWspółpraca z

 Biblioteką MiejskąUczestniczenie w zajęciach bibliotecznychUdział w konkursach organizowanych przez bibliotekęUczestniczenie w akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, słuchanie bajek czytanych przez pracowników instytucji wspomagających rozwój dziecka

3 razy w roku lub częściejWg zaproszeńmajDyrektor, wszystkie

n – lki


Współpraca

z Komendą Policji

Uczestniczenie w akcji

 „ Bezpieczny przedszkolak”Organizowanie cyklicznych spotkań z funkcjonariuszami policji nt. „ Bezpieczeństwo w domu, przedszkolu, na podwórku i na drodze”Uczestniczenie w konkursach wiedzy i plastycznych organizowanych we współudziale Powiatowej Komendy Policji oraz Straży MiejskiejKontrola autobusów przed wyjazdem na wycieczki z dziećmi


Wrzesień – październikWg planu spotkańWg zaproszeń
Wg planu wycieczekDyrektor

Wszystkie

n –lki


Współpraca

z Parafią

Uczestniczenie dzieci w katechezieUdział dzieci w „Jasełkach”
Organizowanie spotkań

 z wolontariuszami, księżmi i  zapraszanie do udziału w wydarzeniach przedszkolnych2 razy w tygodniuGrudzień

Wg planu

spotkań

Dyrektor

Wszystkie

n – lki


Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 3 i Gimnazjum nr 2


Uczestniczenie dzieci w spotkaniach, zajęciach organizowanych przez szkoły

Wg zaproszeń i planu spotkań


Dyrektor wszystkie n-ki
Współpraca z PP

Współpraca z psychologiem na życzenie rodziców.
Spotkanie psychologa z rodzicami i nauczycielami w przedszkolu – wykład, pogadanka

Wg planu

spotkań lub potrzeb

Wszystkie

n - lki
Współpraca ze Strażą Pożarną

Wycieczka do siedziby Straży Pożarnej - prelekcje związane z bezpieczeństwem

Kwiecień, maj

4-6 latki

n - lki
Współpraca z Pocztą Polską

Wycieczka dzieci na pocztę – poznanie budynku, rozmowa z pracownikami, poznanie funkcji poczty

Wg tematyki zajęć

Wszystkie dzieci

n - lki
Współpraca z Pogotowiem Ratunkowym i PCK

Spotkanie z ratownikami medycznymi i wolontariuszami PCK – pokaz i nauka udzielanie pierwszej pomocy
Wg tematyki zajęć

4-6 latki

n - lki
Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Organizacja zbiórki książek i zabawek dla dzieci z rodzin niżej uposażonych finansowo
Listopad, grudzień

n - lki
Współpraca z lokalnymi zakładami pracy (np.: szewc, krawcowa, fryzjer itp.)

Organizacja wycieczek w celu zapoznania dzieci z charakterem wykonywania danego zawodu (nie tylko rodziców)
Wg tematyki zajęć
n - lki
Współpraca z Nadleśnictwem Lidzbark

Spotkanie z leśnikiem w przedszkolu, pogadanki, wycieczka do szkółki leśnej
Wg planu

spotkań

n - lki
Współpraca z Urzędem Miasta

Zapoznanie z pracą i burmistrza i urzędników oraz zwiedzanie zamku

Wg zaproszeń

n - lkiVII. CELE STRATEGICZNE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Nauczanie i uczenie się:

 1. Realizowanie projektów edukacyjnych we współpracy z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka,

 2. Stosowanie metod pracy umożliwiających indywidualne podejście do poszczególnych dzieci,

 3. Umożliwianie rodzicom/prawnym opiekunom udziału w realizacji zadań, które podejmuje przedszkole,

 4. Rozwijanie zainteresowań poprzez kontakt ze sztuką, kulturą i sportem,

 5. Realizacja programów autorskich przez nauczycieli,

 6. Upowszechnianie Metody Dobrego Startu, koncepcji wspierania rozwoju dzieci

E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; kinezjologii edukacyjnej, edukacji polisensorycznej, metody projektów, kinezjologii edukacyjnej Denisona, pedagogiki zabawy „Klanza”; muzykoterapii; gimnastyki twórczej R. Labana i K. Orffa, technik parateatralnych; metody I. Majchrzak; techniki mandali; metod aktywizujących,

 1. Bogacenie wachlarza oddziaływań wychowawczych, terapeutycznych w zakresie zaburzeń rozwoju psychospołecznego ( techniki relaksacyjne, bajkoterapia, skuteczne nagradzanie i karanie),

 2. Ujednolicenie oddziaływań domu rodzinnego i przedszkola.

 1. Opieka i wychowanie

 1. Wprowadzenie i realizacja treści kształtujących u dzieci nastawienie na współpracę i tolerancję w kontaktach z innymi dziećmi;

 2. Dostosowanie realizowane programu do możliwości indywidualnych wszystkich dzieci;

 3. Realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego przedszkola;

 4. Współpraca z MOPS i GOPS w celu udzielenia pomocy dzieciom;

 5. Prowadzenie badań opinii rodziców w zakresie ich oczekiwań.

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci:

 1. Popularyzacja idei „gotowość przedszkolna”;

 2. Możliwość indywidualnego rozwoju dziecka i osiągnięcie sukcesu;

 3. Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie;

 4. Rozwijanie i wspieranie zainteresowań dzieci;

 1. Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej:

 1. Organizowanie szkoleń rady pedagogicznej na tematy wynikające z potrzeb nauczycieli;

 2. Wspieranie i zachęcanie nauczycieli do zdobywania nowych kwalifikacji i kolejnych stopni rozwoju zawodowego;

 3. Pomoc w tworzeniu nowoczesnego warsztatu pracy.

 1. Zarządzanie przedszkolem:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój przedszkola;

 2. Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;

 3. Stworzenie systemu promocji przedszkola w środowisku lokalnym;

 4. Dbanie o dobrą opinię przedszkola; wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, a także ciekawą ofertę edukacyjną.

 1. Baza i wyposażenie:

 1. Doposażenie o nowy sprzęt plac zabaw;

 2. Wzbogacenie zestawu strojów i dekoracji związanych z organizacją imprez w przedszkolu i środowisku lokalnym;

 3. Remont instalacji grzewczej i ogrodzenia oraz naprawa dachu;

 4. Zaprowadzenie ogrodu botanicznego na terenie ogrodu przedszkolnego;

VIII. MODEL ABSOLWENTA

Nasz absolwent jest:

dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,

jest aktywny, samodzielny,

twórczy i otwarty,

wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,

ma pozytywny obraz własnego „ja”,

umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,

stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,

ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,

odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,

ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.


Niniejsza koncepcja pracy jest:

 1. Ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności;

 2. Uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola Miejskiego nr 5 w Działdowie;

 3. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Rady Rodziców;

 4. Obowiązuje od dnia zatwierdzenia: 29.08.2014r.

Copyright © 2024. www.przedszkole5dzwo.pl Rights Reserved.