^Na górę strony
  
  
  
     
  Regulamin Elektronicznego Systemu Ewidencji Pobytu Dziecka
        W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3
           - PRZEDSZKOLU NR 5 W DZIAŁDOWIE
 
Podstawa prawna : Uchwała Nr IX/92/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina - Miasto Działdowo; Statut Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie - Przedszkole nr 5
 
W celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nr 5 w Działdowie wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka – czytnik rejestrujący oraz indywidualne karty.
 
 
§ 1. Zasady ogólne

1. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych korzystające z usług Przedszkola.

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do rejestrowania czasu pobytu dziecka w placówce.

3. Za czas pobytu dziecka w placówce rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli.

4. Do każdego dziecka przypisana jest jedna karta oznaczona imieniem i nazwiskiem oraz jego indywidualnym kodem.

5. Karta jest własnością Rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

6. Rejestrowanie przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola za pomocą karty może dokonać tylko osoba dorosła. Dzieciom nie wolno używać kart.

7. Rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem odbiór kart z kodem przypisanym dziecku, który obowiązuje przez cały czas uczęszczania dziecka do Przedszkola nr 5 w Działdowie.

8. W przypadku utraty lub zniszczenia karty Rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia wicedyrektora przedszkola lub pracownika administracji (sekretariat) oraz zamówienia nowej karty w przedszkolu na swój koszt (cena karty zgodnie z cennikiem producenta + koszty przesyłki).

 
§ 2. Dodatkowe karty do elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu

1. Rodzic/opiekun prawny ma możliwość zakupienia dodatkowych kart na swój koszt (cena karty zgodna z cennikiem producenta + koszty przesyłki), które to stanowić będą jego własność.

2. Dodatkowe karty mogą zostać wykupione wyłącznie dla osób wykazanych w „Upoważnieniu do odbioru dziecka” i nie mogą być przekazywane osobom nieupoważnionym.

3. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka ponoszą pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart.

 
 § 3. Ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu

1. Czytnik do ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu umieszczony jest w ogólnie dostępnym miejscu w pobliżu wejścia do budynku lub przy każdej sali.

2. Zarejestrowanie wejścia dziecka do przedszkola powinno nastąpić bezpośrednio po rozebraniu dziecka w szatni–przed wprowadzeniem go do sali.

3. Zarejestrowanie wyjścia z przedszkola powinno nastąpić tuż po odebraniu dziecka z sali od nauczycielki, przed skierowaniem się do szatni w celu ubrania dziecka.

4. Podczas odbierania dziecka z placu zabaw należy zarejestrować odbiór dziecka na czytniku znajdującym się w budynku.

5.Rejestracji wejścia lub wyjścia dziecka z przedszkola dokonuje się poprzez włożenie karty do czytnika z jego prawej strony. System automatycznie rejestruje godzinę. Potwierdzeniem rejestracji jest wyświetlenie się imienia i nazwiska danego dziecka.

6. Brak elektronicznego zarejestrowania „wejścia /wyjścia” dziecka wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola–od otwarcia do zamknięcia placówki–z odliczeniem 5 godzin bezpłatnego pobytu dziecka w placówce.

7. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Działdowo w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo oraz Zarządzeniem dyrektora dotyczącym kosztów wyżywienia.

8. W przypadku braku karty w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka z przedszkola Rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona do odbioru dziecka zobowiązana jest powiadomić nauczyciela o nie zarejestrowaniu dziecka–w tym przypadku godziny czasu pobytu dziecka w przedszkolu naliczone będą na podstawie zapisu godzin w dzienniku zajęć przez nauczyciela.

9. W przypadku awarii systemu lub okoliczności niezależnych od przedszkola, dopuszcza się możliwość czasowego prowadzenia papierowej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu – rejestracja godzin w dzienniku zajęć dokonana przez nauczyciela.

 
 
§ 4.Sposób naliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka

1. Rodzice /opiekunowie prawni dziecka uiszczają odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza godziny bezpłatnego czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie.

2. Płatności za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie na dany rok szkolny naliczane są na podstawie odczytu kart zbliżeniowych, a w razie szczególnych przypadków–na podstawie zapisu godzin pobytu dziecka w przedszkolu w dzienniku zajęć.

3. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłat, uwzględniając faktyczny czas pobytu dziecka w placówce oraz rozliczenie opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu,uwzględniając dni nieobecności w placówce.

4. Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub wcześniejszego odbioru nie pomniejsza odpłatności za wyżywienie.

5. Wszelkich rozliczeń, o których mowa wyżej dokonuje wyznaczony pracownik przedszkola.

 
 
 § 5. Postanowienia końcowe

1. Koszt karty, z przyczyn niezależnych od przedszkola, może w przyszłości ulegać zmianie.

2. Zmiana wysokości opłaty za kartę nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.

3.Zmiana opłaty za kartę musi być podana do wiadomości Rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 5 w Działdowie w sposób przyjęty w placówce (poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń ).

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem www.przedszkole5dzwo.pl

5. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji innym osobom upoważnionym do przyprowadzania odbioru dziecka.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2021r.

 
 
 
/-/ Joanna Karaszewska
p.o. dyrektora
Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie

Copyright © 2024. www.przedszkole5dzwo.pl Rights Reserved.